Apostolos\’ Daily Plate

Desktop Having TV as Monitor

Posted in Πληροφορική, OpenIndiana by asyropoulos on 22 Αυγούστου, 2018

I have a computer that uses the latest version of OpenIndiana/hipster and I am using a TV as a monitor. To reduce the number of wires, I decided to use only the HDMI wire. My video card is a GeForce GT 1030 that naturally has HDMI output. Of course the first thing is to connect the video card with the monitor. Although the visual output was OK, there was no sound! First of all, I had to change the audio devices:

apostolo@adalind>> audioctl list-devices
audiohd#6
audiohd#3
apostolo@adalind>> audioctl show-device
Device: /dev/sound/audiohd:3mixer
 Name  = audiohd#3
 Config = ATI HD Audio (SB600)
 HW Info = Unknown HD codec: 0x10ec0900

This is how my system is setup now. To achieve this I had top do the following:

# cd /dev
# rm audio audioctl
# ln -s sound/1 audio
# ln -s sound/1ctl audioctl
# rm dsp
# ln -s dsp1 dsp

OK but how do I know which device is the correct one:

apostolo@adalind>> audiotest
Sound subsystem and version: SunOS Audio 4.0 (0x00040003)
Platform: SunOS 5.11 illumos-6578fdfad8 i86pc

*** Scanning sound adapter #1 ***
/dev/sound/audiohd:6dsp (audio engine 0): audiohd#6
 - Performing audio playback test... 
     ................OK
     ...............OK
     ..............OK
    

*** Scanning sound adapter #2 ***
/dev/sound/audiohd:3dsp (audio engine 1): audiohd#3
 - Performing audio playback test... 
     ................OK
     ...............OK
     ..............OK
    

*** All tests completed OK ***

If you hear sound, then the device is the correct one. In my case, I had to make a change to the monitror. The following images show what I did:

 

 

 

Now I enjoy sound and I have only one wire!

Compiling FontForge on OpenIndiana

Posted in Πληροφορική, OpenIndiana by asyropoulos on 3 Απριλίου, 2018

FontForge is an open-source font editor. I have been using this editor for many year and I always compile it myself on OI/hipster. In order to proceed, one need to download and install a few libraries:

We only need the source code of the FreeType not to compile it. Compiling the other two libraries is easy:

$ CC=gcc64 ./configure --prefix=/opt/gnu \
--libdir=/opt/gnu/lib/amd64 --bindir=/opt/gnu/bin/amd64"

The command gcc64 is actually a script that calls gcc with the -m64 option enabled. To configure fontforge I had to make sure GNU date is the first date accessible. Also, I had to patch the configure script as follows:

--- configure.old    2018-04-03 10:59:31.003080406 +0000
+++ configure  2018-03-31 16:49:04.069977255 +0000
@@ -37305,10 +37305,10 @@
 fi
 FONTFORGE_DATE_NOW=${SOURCE_DATE_EPOCH:-$(date +'%s')}
 FONTFORGE_DATE_OPTS="--date=@${FONTFORGE_DATE_NOW}"
-if ! date --version 2>/dev/null ; then
- # Use POSIX date instead of GNU date on BSD systems
- FONTFORGE_DATE_OPTS="-j -f %s ${FONTFORGE_DATE_NOW}"
-fi
+#if ! date --version 2>/dev/null ; then
+# # Use POSIX date instead of GNU date on BSD systems
+# FONTFORGE_DATE_OPTS="-j -f %s ${FONTFORGE_DATE_NOW}"
+#fi
 FONTFORGE_MODTIME="$(date -u $FONTFORGE_DATE_OPTS +'%s')L"
 FONTFORGE_MODTIME_STR="$(date -u $FONTFORGE_DATE_OPTS +'%H:%M %Z %e-%b-%Y')"
 FONTFORGE_VERSIONDATE="$(date -u $FONTFORGE_DATE_OPTS +'%Y%m%d')"

The command that follows is the one I have used to configure fontforge:

CC=gcc64 CXX=g++64 CFLAGS="-I/opt/gnu/include" LIBSPIRO_CFLAGS="-I/opt/gnu/include" \
LDFLAGS="-L/opt/gnu/lib/amd64 -R/opt/gnu/lib/amd64" ./configure --prefix=/opt/gnu \
--libdir=/opt/gnu/lib/amd64 --bindir=/opt/gnu/bin/amd64/ \
--with-freetype-source=../freetype-2.6.5

Of course you should adjust the name of the freetype source tree. That’s it.

Ιδανικός αριθμός μαθητών ανά τάξη

Posted in Παιδεία by asyropoulos on 4 Μαρτίου, 2018

Πριν χρόνια μας όταν θα ξεκινούσε η διδασκαλία της πληροφορικής στα λύκεια, ο υπεύθυνος πληροφορικής του τότε «Παιδαγωγικού» Ινστιτούτου (τώρα πια Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) έκανε ενημερωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς που θα διδάσκαν το μάθημα.  Η ενημὲρωση-μάθημα έγινε στο ΠΕΚ Καβάλας κάποια στιγμή πριν το 2000. Εκεί λοιπόν ο υπεύθυνος μας είπε διάφορα κουλά αλλά ένα πραγματικά με εξόργισε:  Όπως έχει συμπεράνει το ISO αλλά και το πανεπιστήμιο του Harvard ο ιδανικός αριθμός μαθητών ανά υπολογιστή είναι 3! Τότε εγώ ζήτησα το λόγο και του είπα: Δεν ξέρω τι λέει το ISO και το Harvard αλλά νομίζω πως ο ιδανικός αριθμός μαθητών ανά υπολογιστή είναι 4, δύο μπροστά στην οθόνη και δύο πίσω να παίζουν τάβλι! Φυσικά ακολούθησε πανδαιμόνιο και ο κομισὰριος εκπαίδευσης (όχι σύμβουλος εκπαίδευσης) δεν ήξερε τι να πει. Τώρα ο υπουργός «παιδείας» τόλμησε και είπε στο 10ο Περιφερειακό Συνέδριο στην Τρίπολη ο Υπουργός Παιδείας:

Υπάρχει μια εντελώς λάθος αντίληψη στην κοινωνία. Και λέει όσο λιγότερα παιδιά είναι στην τάξη τόσο περισσότερα γράμματα θα μάθουν τα παιδιά μου. Οπότε άσε μια παθολογία του συστήματος να διαιωνίζεται. Αυτό θα πρέπει εμείς, όχι η κεντρική διοίκηση, εμείς όλοι να το αντιμετωπίσουμε. Το παιδί ούτε γράμματα μαθαίνει ούτε κοινωνικοποιείται όταν είναι σε μικρές τάξεις όλες οι δυνατές έρευνες το έχουν αποδείξει.

Μια άλλα λόγια πλάθουμε ένα παραμύθι το οποίο πλασάρουμε στουε ιθαγενείς και όποιος τσίμησε, τσίμπησε! Κρίμα!

Favouritism everywhere!

Posted in «Αθλητισμός», Πληροφορική by asyropoulos on 6 Νοεμβρίου, 2017

A few months ago I saw an ad about a position at a Swedish university. Clearly, I was not eligible for the position but I wanted to apply just to see what people think about my work. First let’s see what the position was about:

From the text it is crystal clear that they wanted someone who has been specialized in the theoretical foundations of computational or computer science. In plain English they wanted someone who works in theoretical computer science. Now let’s see what one reviewer had to say about the person they have finally selected:


Clearly, this candidate is not specialized in theoretical computer science: he had used computers to implement his new (?) algorithms on matrix computation. Frankly, it is very difficult to me to see how matrix computations will enable us to better understand the nature of computation. Second, one cannot compare the number of citations for work that is done in different areas! It is simply absurd! My understanding is that the department wanted to hire this particular person and so they found a way to make him appear as the best candidate. In plain English again, this is the textbook example of favoritism!

All these years the people of the North accused the people of the South for corruption, favouritism, nepotism, etc. This simple example shows that Northern countries are as corrupt as the Southern countries. The only difference is that Swedes and others have mastered the art of making favouritism, nepotism, etc., look as the most reasonable choice.

Creating NTFS and ZFS file systems on an external USB disk

Posted in OpenIndiana by asyropoulos on 8 Σεπτεμβρίου, 2017

Recently, I bought an external USB 3.0 hard disk. The disk comes pre-formatted in NTFS but for my own reasons I wanted two partitions: the first formatted in NTFS and the second formatted in ZFS. The first thing one should do is to delete all partition on the disk. To do this use a command like the following one:

# rmformat -l
Looking for devices...
   1. Logical Node: /dev/rdsk/c12t0d0p0
    Physical Node: /pci@0,0/pci1458,5004@13,2/storage@3/disk@0,0
    Connected Device: Generic- SD/MMC      1.00
    Device Type: Removable
    Bus: USB
    Size: 30,4 GB
    Label: 
# fdisk /dev/rdsk/c12t0d0p0

The first command should be used to discover the name of the device that represents your disk. Will see something like the following:

       Total disk size is 3880 cylinders
       Cylinder size is 16065 (512 byte) blocks

                        Cylinders
   Partition  Status  Type     Start  End  Length  %
   =========  ======  ============ =====  ===  ======  ===
     1         IFS: NTFS     0 1939  1940   50

SELECT ONE OF THE FOLLOWING:
  1. Create a partition
  2. Specify the active partition
  3. Delete a partition
  4. Change between Solaris and Solaris2 Partition IDs
  5. Edit/View extended partitions
  6. Exit (update disk configuration and exit)
  7. Cancel (exit without updating disk configuration)
Enter Selection: 

Now press 3 to delete the partition and when prompted press 1 and then 6 to exit. This program cannot create NTFS partitions so you
need to use parted as shown below:

# parted /dev/rdsk/c12t0d0p0
GNU Parted 1.8.8
Using /dev/rdsk/c12t0d0p0
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) mkpart                              
mkpart
Partition type? primary/extended? primary                
primary
File system type? [ext2]? ntfs                      
ntfs
Start? 0                                 
0
End? 50%                                 
50%
(parted) print                              
print
Model: Generic Ide (ide)
Disk /dev/rdsk/c12t0d0p0: 31.9GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   32.3kB 16.0GB 16.0GB primary          

(parted) quit                               
quit
#

Start again fdisk to create a Solaris partition. After pressing 1 and then 1 again you can enter 50 to specify the percentage that the second partition will occupy.

       Total disk size is 3880 cylinders
       Cylinder size is 16065 (512 byte) blocks

                        Cylinders
   Partition  Status  Type     Start  End  Length  %
   =========  ======  ============ =====  ===  ======  ===
     1         IFS: NTFS     0 1939  1940   50
     2    Active  Solaris2    1940 3879  1940   50SELECT ONE OF THE FOLLOWING:
  1. Create a partition
  2. Specify the active partition
  3. Delete a partition
  4. Change between Solaris and Solaris2 Partition IDs
  5. Edit/View extended partitions
  6. Exit (update disk configuration and exit)
  7. Cancel (exit without updating disk configuration)
Enter Selection: 


Partition 2 is now the active partition.

Of course you can make the first partition active.  Now let’s create an NTFS file system.

# mkntfs -s 4096 -c 4096 -S 65535 -f -v /dev/dsk/c12t0d0p1

The next thing is to modify the slice table on the Solaris partition. Start the format utility and
chose your disk. Then select «partition». You should see something like the following after pressing «p»:

Current partition table (original):
Total disk cylinders available: 14590 + 2 (reserved cylinders)

Part   Tag  Flag   Cylinders     Size      Blocks
 0 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)       0
 1 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)       0
 2   backup  wu    0 - 14589   447.06GB  (14590/0/0) 937553400
 3 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)       0
 4 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)       0
 5 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)       0
 6 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)       0
 7 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)       0
 8    boot  wu    0 -   0    31.38MB  (1/0/0)     64260
 9 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)       0

This is wrong for our purpose and we need to modify it. First press 2 and change the «backup» tag to «unassigned», make the start cylinder 0 and the size 0gb. Then press 0 and change the tag to «root», make the start cylinder 1, and enter the size. In this case it should be 447gb. After pressing «p» you should see something like the following.

partition> p  
Current partition table (unnamed):
Total disk cylinders available: 14590 + 2 (reserved cylinders)

Part   Tag  Flag   Cylinders     Size      Blocks
 0    root  wu    1 - 14589   447.03GB  (14589/0/0) 937489140
 1 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)       0
 2 unassigned  wu    0        0     (0/0/0)       0
 3 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)       0
 4 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)       0
 5 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)       0
 6 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)       0
 7 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)       0
 8    boot  wu    0 -   0    31.38MB  (1/0/0)     64260
 9 unassigned  wm    0        0     (0/0/0)       0

Now press «label» to write the new table onto the disk. After this you can terminate the format utility. The next step is to create the zpool

# zpool create utank /dev/dsk/c12t0d0s0

Notice that the pool is created on slice 0. We continue by creating the file system:

# zfs create utank/external

The command that follows makes sure the disk is readable by «your» user:

# chown -R apostolo:staff /utank/external/

You can copy things to folder /utank/external/. Before unplugging the disk export the zpool:

# zpool export utank

The next time just use zpool import to import the pool. That’s all!

PS I would like to thank Udo Grabowski for his comments and suggestions.

The (very very) long trip of a book

Posted in Χωρίς κατηγορία by asyropoulos on 4 Σεπτεμβρίου, 2017

On April 13, 2017 I went to the local office of the Greek Postal Service in order to send a book to a friend who lives in Rio de Janeiro. I sent the book by registered mail so to be able to track the parcel. The following screenshot shows how long it took to arrive to London airport.

From Greece to the UK

The third line says that the parcel arrived to the UK on 19/04/2017 and «rearrived» there on 01/06/2017. Obviously, they did something extremely stupid and the parcel stayed almost 40 days at the airport. But the good news is that on 07/06/2017 the parcel was on its way to Brazil.

From the UK to Brazil

Surprisingly the book arrived to Brazil on 07/06/2017, that is, the same day. But it was delivered to my friend on 25/08/2017. This means that it took 80 days to go from Curitiba to Rio de Janeiro. The distance between the two cities is 676 Km! I just wonder what is more lousy: the Royal Mail or Correios?

Ελληνικός Πολιτισμός

Posted in «Αθλητισμός» by asyropoulos on 23 Αυγούστου, 2017

Αυτές τις μέρες έβλεπα μια σουηδική τηλεοπτική σειρά (Springfloden) και ειλικρινά μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Δεν είναι η πρώτη εξαιρετική σουηδική τηλεοπτική σειρά που είδα (π.χ. η Äkta människor, η Modus κ.ά.).Επίσης έχω διαβάσει τα βιβλία  «Ο εκατοντάχρονος που πήδηξε από το παράθυρο και εξαφανίστηκε» και «Ο Αντερς ο φονιάς και οι φίλοι του» ενώ παράλληλα μου άρεσε πολύ και το τραγούδι Eruption των Be The Bear. Όλα αυτά πάνω κάτω τα ονομάζουμε παραγωγή πολιτιστικού προϊόντος. Βέβαια κάποιος θα πει πως και η Τουρκία βγάζει σαπουνόπερες αλλά δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Μιλάω για σοβαρό εξαγώγιμο πολιτιστικό προϊόν. Τέτοιο προϊόν δεν παράγει η χώρα μας. Ὰλλωστε αυτό αναφέρετε και σε αυτό το βίντεο. Εμείς όμως έχουμε πολύ υποβαθμισμένη την πολιτιστική εκπαίδευση και παιδεία και θεωρούμε πως πολιτισμός είναι να διδάσκονται αρχαία ελληνικά τα παιδιά στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Φυσικά και την τεχνολογική εκπαίδεσυη έχουμε πλήρως υποβαθμισμένη.

Θα συνεχίσω να βλέπω σουηδικές αλλά και ισλανδικές σειρές (η σειρά Trapped  είναι εξαιρετική) αλλά δυστυχώς δεν είμαι σίγουρος αν θα αξιωθώ ποτέ να δω μια ανάλογη ελλγνικλη σειρά.

 

 

Τότε και Τώρα

Posted in Χωρίς κατηγορία by asyropoulos on 18 Ιουλίου, 2017

kastana

IGI Global sucks big time!

Posted in Χωρίς κατηγορία by asyropoulos on 17 Σεπτεμβρίου, 2016

Last year someone approached me and aksed me to write a chapter in a forthcoming book. I gladly accepted without being aware of various things. First of all, the publisher was IGI Global who is the only sciene publisher on this planet that does not accept LaTeX sources. This was a disappointment to me. I had to use MS Word to prepare my contribution. The second disappointment came when production tried to process my text. My contribution contained two commutative diagrams and the production team insisted that these should appear as figures! I tried to explain them that the diagrams are some sort of equations but they did not uinderstand. In the end, I had to speak to some sort of manager to resolve the issue.

After I managed to send the final text to production I said to myself that I will not send anything to these people again. However, my email address was added in their mailing lists and so I was receiving emails from them. One day I received an email from some «editor» who wanted to collect articles for the 4th editon of his encyclopedia. At about the same time, a friend of mine wanted to work on a paper. I told him that we could try to send an article to this encyclopedia. He found the idea interesting and so we prepared a proposal. We submitted the proposal and almost immediately we got a positive reply. Clearly, they were accepting everything! We were not very happy with this but we started working on the article. A few days ago, I received the reviews of the article. One reviewer propted us to make the article «more transparent and more crisp»! I know about crisp potatoes and about transparent processes but it was the first time someone suggested to write a crisp and trasparent article.The second reviewer gave the follwoing overview of our article:

The chapter discusses about an interesting issue, but lacks to have clarity and coherence of the whole paper that could make an interesting read to the audience. More examples on every points discussed under the background section and the related discussions could be moved on to other sections to ensure the thoroughness of presentation.

After this I decided to give up! Moreover, I it was crystal clear that IGI Global sucks big time! It is one think to read a critic of your work and another to read bullshit about your work. Friendly advise: Ignore these people. There are many other serious publishers out there!

Είναι τρελοί αυτοί οι Ρωμιοί!

Posted in «Αθλητισμός» by asyropoulos on 21 Ιουλίου, 2015

Το ότι το Ελλαδικό Δημόσιο και ειδικότερα οι Εφορίες είναι φρενοκομεία το ξέρουν όλοι. Αλλά αυτό που μου συνέβη πρόσφατα δεν έχει προηγούμενο. Επειδή έκανα μια τροποιητική δήλωση, γιατί απλά κάποιος που με πλήρωσε 55€ έβαλε το ποσό σε λάθος κωδικό. Έτσι τα ελλαδικά φρενοκομεία βρήκαν επιτέλους τον μεγαλοφοροφυγά και τον υποχρεώνουν να πάει όλα τα χαρτιά στην ιερά εξέταση του τοπικού φρενοκομείου! Το δε TAXIS απλά κάνει τον Πόντιο Πιλάτο, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει αφού είναι μέρος του συστήματος. Για του λόγου το αληθές δείτε τι μου απαντήσαν:

TROPOIHTIKHΕίναι κρίμα αλλά η χώρα δεν έχει καμία ελπίδα.